Ρυθμιστική απόφαση έτους 2007

 

Θέμα: Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2007-2008

Α Π Ο Φ Α Σ Η

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤYΞΗΣ &
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & Φ.Π.
Δ/ΝΣΗ ΑΙΣΘ. ΔΑΣΩΝ – ΔΡΥΜΩΝ & ΘΗΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ και Α΄
Αθήνα 9-8-2007

Θέμα: Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2007-2008

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 86/69 "περί δασικού κώδικα" (άρθρα 251, 258, 259 και 261) το Ν.Δ.996/71 (άρθρο 11), του Ν. 177/75 (άρθρα 7 και 8), του Ν. 2637/98 (άρθρα 57, 58 και 59) και της 414985/29-11-85 (ΦΕΚ 757/Β/18-12-85) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας "Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας", όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις 366599/16-12-96 (ΦΕΚ 1188/Β/31-12-96) και 294283/23-12-97 (ΦΕΚ 68/Β/4-2-98) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας.

2. Το άρθρο 255 του ΝΔ 86/69, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 57, παρ. 4 του Ν. 2637/98

3. Τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης "για την διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης" όπως κυρώθηκε με το Ν. 1335/83 (ΦΕΚ 32/Α/13-3-83).

4. Τη Διεθνή Σύμβαση Ραμσάρ "για την προστασία των διεθνούς ενδιαφέροντος υγροτόπων ιδίως ως υδροβιοτόπων", η οποία κυρώθηκε με το Ν. 191/1974 (ΦΕΚ350/Α/29-11-74).

5. Τη Σύμβαση της Βόννης "για την διατήρηση των αποδημητικών ειδών που ανήκουν στην άγρια πανίδα", η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2719/99 (ΦΕΚ 106/Α/26-5-99).

6. Την Κοινοτική Οδηγία 79/409/ΕΟΚ "για την διατήρηση των άγριων πτηνών" καθώς και όλες τις μετέπειτα σχετικές τροποποιήσεις της.

7. Την Κοινοτική Οδηγία 92/43/ΕΟΚ "για την διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας".

8. Τις 399/93, 540/93, 641/93, 1174/94, 1592/98, 590/98, 2580/00, 1047/01 και 2603/03 αποφάσεις του ΣτΕ.

9. Το Ν. 3028/28-6-2002 "για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς".

10. Τα αποτελέσματα των απο 4/7 και 17/7 συσκέψεων με τις κυηγετικές και οικολογικές οργανώσεις, καθώς και το 776/12.07.06 έγγραφο της Κ.Σ.Ε.

11. Το άρθρο 29Α του Ν.1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα" που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/Α/10.9.1992).

12. Το Προεδρικό Διάταγμα 121/2004 "Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών" (ΦΕΚ: Α’ 84).

13. Το Π.Δ. 202/2004 "Διορισμός Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων" (ΦΕΚ: 84/Α).

14. Τη σχετική εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος, η οποία διαμορφώθηκε με βάση :

  • Τις απόψεις ή προτάσεις που κατέθεσαν η Κ.Σ.Ε., οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, ορισμένες περιφερειακές Δασικές Αρχές, οι ΟΤΑ και λοιποί τρίτοι.
  • Τις διαθέσιμες έγκυρες πληροφορίες, επιστημονικά στοιχεία και μελέτες, αποτελέσματα προγραμμάτων κ.α. σχετικά με το καθεστώς καθεστώς διαχείρισης των αναφερομένων στον πίνακα θηρεύσιμων ειδών, ιδιαίτερα τα δεδομένα της Επιστημονικής Βάσης ORNIS.
  • Την ανάγκη διατήρησης των πληθυσμών όλων των ειδών της άγριας πανίδας σε ικανοποιητικά επίπεδα, ώστε να ανταποκρίνονται στις οικολογικές, επιστημονικές και μορφωτικές απαιτήσεις, λαμβανομένων υπόψη των οικονομικών και ψυχαγωγικών τοιούτων
  • Τις εκθέσεις της υπηρεσίας υπό τον τίτλο "Μελέτη της γενικής κατάστασης των θηρευόμενων ειδών και της επίδρασης της θήρας στους πληθυσμούς τους" (Ιούλιος 1994) και "Μελέτη της πληθυσμιακής κατάστασης ορισμένων υδροβίων πουλιών στην Ελλάδα" (Ιούλιος 1995), που επικαιροποιήθηκαν με νεώτερες αντίστοιχες εκθέσεις (Σεπτέμβριος 1998 και Φεβρουάριος 1999).

15. Τη σχετική με το εν λόγω θέμα, πρόσφατη Έρευνα – Μελέτη αναφερόμενη :

  • Στην επίδραση της χρονικής περιόδου της θήρας επί των θηρεύσιμων και των απολύτως προστατευομένων ειδών.
  • Τον κίνδυνο αφανισμού ή μείωσης του πληθυσμού ενός εκάστου των θηρεύσιμων ειδών στην Ελλάδα.
  • Καθώς και της δυνατότητας ελέγχου της Λαθροθηρίας.

16. Την επιστολή JURM (2003) 8249ΜΚ/13-11-2003 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, με την οποία παραιτείται απο την προσφυγή κατά της Ελληνικής Δημοκρατίας (υπόθεση C-167/03) λόγω συμμόρφωσης της ελληνικής νομοθεσίας με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 4 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ.

17. Τη διαταγή του Προέδρου του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 14-1-2004 περί διαγραφής της υπόθεσης C-167/03

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α΄

1. Καθορίζουμε τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου για το κυνηγετικό έτος 2007-2008 από 20 Αυγούστου 2007 μέχρι 29 Φεβρουαρίου 2008.

2. Τα επιτρεπόμενα να κυνηγηθούν είδη, η χρονική περίοδος και οι μέρες κυνηγίου τους, καθώς και ο μέγιστος αριθμός ατόμων κατά είδος, που επιτρέπεται να θηρεύει ο κυνηγός στην ημερήσια έξοδό του, αναφέρονται στον συνημμένο πίνακα.

3. Απαγορεύουμε το κυνήγι της Μπεκάτσας (Scolopax rusticola) στο καρτέρι, το πρωί και το βράδυ.

4. Περιορίζουμε την χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης για άσκηση του κυνηγίου από 15-9-2007 μέχρι 20-1-2008 σε τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα (Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή), δηλαδή μόνο τις ημέρες κατά τις οποίες επιτρέπεται το κυνήγι του Λαγού και του Αγριόχοιρου.

5. Επιτρέπουμε το κυνήγι του Αγριόχοιρου (Sus scrofa) σε ομάδες μέχρι δέκα (10) κυνηγών, με δικαίωμα θήρευσης μέχρι δύο (2) ατόμων κατά ομάδα και ημερήσια έξοδο. Για λόγους προστασίας της φυσικής παραγωγής του αγριόχοιρου, απαγορεύεται το κυνήγι σε όλη τη χώρα ομάδος νεαρών ή νεαρού αγριόχοιρου όσο αυτός φέρει τις χαρακτηριστικές ραβδώσεις στο σώμα του καθώς και τις χοιρομητέρες αυτών.

6. Για όσα είδη πουλιών δεν αναφέρονται στην παρούσα απαγορεύεται το κυνήγι τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2,3 και 4 της Οδηγίας 79/409 ΕΟΚ.

7. Επιτρέπουμε το κυνήγι της Αλεπούς (Vulpes vulpes) από 15-9-2007 μέχρι 20-1-2008 με τη χρησιμοποίηση κυνηγετικού όπλου και σκύλου δίωξης και από τις 21-1-2008 μέχρι 29-2-2008 χωρίς σκύλο δίωξης, μόνο στους νομούς που δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως αρουραιόπληκτοι. Διευκρινίζουμε ότι η χρησιμοποίηση σκύλου δίωξης για το κυνήγι της Αλεπούς υπόκειται στους περιορισμούς της παραγράφου 4 της παρούσης.

8. Επιτρέπουμε το κυνήγι του Πετροκούναβου (Martes foina) με την χρησιμοποίηση κυνηγετικού όπλου, χωρίς σκύλο δίωξης από 15-9-2007 μέχρι 29-2-2008.

Β΄

1. Απαγορεύουμε το κυνήγι :

1.1. Στα μόνιμα καταφύγια άγριας ζωής
1.2. Στα εκτροφεία θηραμάτων
1.3. Στις περιοχές όπου ισχύουν απαγορεύσεις θήρας ορισμένης χρονικής διάρκειας
1.4. Στους πυρήνες των Εθνικών Δρυμών.
1.5. Σε ζώνη πλάτους πεντακοσίων (500) μέτρων κατά μήκος της χερσαίας
μεθοριακής γραμμής.
1.6. Σε θαλάσσια ζώνη πλάτους τριακοσίων (300) μέτρων από τις ακτές.
1.7. Σε όλες τις περιοχές όπου ισχύουν ειδικοί περιορισμοί θήρας σύμφωνα
με το άρθρο 6 της 414985/29-11-85 (ΦΕΚ 757/Β/18-12-85) κοινής
υπουργικής απόφασης.
1.8. Στις καμένες εκτάσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί οι σχετικές αποφάσεις
απαγόρευσης κυνηγίου.
1.9. Στους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μνημεία
χωρίς προηγούμενη άδεια του Υπουργού Πολιτισμού.

2. Απαγορεύουμε την αγοροπωλησία όλων των ειδών θηραμάτων, εκτός εκείνων τα οποία προέρχονται από εκτροφεία (δημόσια ή ιδιωτικά), από τις ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές ή από το εξωτερικό, εφ’ όσον έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες απόκτησής τους.

3. Επιτρέπεται – κατ’ εξαίρεση για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο η αγοροπωλησία του αγριοκούνελου στη νήσο Λήμνο όπου οι υπερπληθυσμοί έχουν διαταράξει το οικοσύστημα και έχουν δημιουργήσει ήδη σοβαρά προβλήματα και καταστροφές στις γεωργικές εκμεταλλέυσεις. Οι υπερπληθυσμοί και οι ζημιές πιστοποιούνται από επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους της Δ/νσης Γεωργίας, της Δ/νσης Δασών, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών. Η σύσταση της επιτροπής και η έγκριση αγοροπωλησίας γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας μετά πο εισήγηση της αρμόδιας δασικής αρχής.

4. Η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο στους περιορισμένους χώρους εκγύμνασης που καθορίζονται απο τις δασικές αρχές και απαγορεύεται οπουδήποτε αλλού.

Γ΄

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Υπουργός
Ευάγγελος Μπασιάκος

 

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Instagram
error: Content is protected !!
Scroll to Top