Παράταση ισχύος Αδειών Κατοχής Κυνηγετικών Όπλων

Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 6700/3-668231/19-2-2010 έγγραφο της Δ/νσης

Κρατικής Ασφάλειας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας παρατείνεται

μέχρι 30-11-2011 η διάρκεια ισχύος των Αδειών Κατοχής Κυνηγετικών

Όπλων, που έληξαν ή λήγουν μέχρι την ημερομηνία αυτή.

Κατά την έκδοση των αδειών θήρας, η προσκόμιση των αδειών κατοχής

κυνηγετικών όπλων που έληξαν ή λήγουν μέχρι 30-11-2011, θεωρούνται

αυτοδικαίως ως ισχύουσες, μετά τη δημοσίευσή της ως άνω Απόφασης του

Υπουργού Προστασίας του Πολίτη  (ΦΕΚ Β΄ – 129/9-2-2010).

Η παράλειψη των κατόχων κυνηγετικών όπλων, για τη μη έγκαιρη ανανέωση

των σχετικών αδειών, εντός της ως άνω προθεσμίας, συνιστά παράνομη

κατοχή αυτών και σε βάρος των υπαιτίων, πέραν των ποινικών,  θα

επιβάλλονται και οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα περί όπλων

νομοθεσία κυρώσεις.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Instagram
error: Content is protected !!
Scroll to Top