Απαγόρευση αλιείας της ποταμίσιας καραβίδας στον Ζυγάκτη

Απαγορεύτηκε απολύτως η αλιεία καραβίδας και ιχθύων για ένα έτος, με κάθε μέσο και εργαλείο στον ποταμό Ζυγάκτη, παραπόταμό του Αγγίτη, από την πηγές Κεφαλαρίου (Αρχή Ζώνης, από την έξοδο των πηγών Κεφαλαρίου (Ζυγάκτη) με στίγματα 41°4’25.15″Β, 24°15’54.00″Α) έως τα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας.

Η απαγορευτική περίοδος αρχίζει την 30η Ιουνίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 06:00 π.μ. και λήγει στις 1η Ιουλίου 2018 ημέρα Κυριακή και ώρα 06:00 π.μ.

Η απόφαση αποσκοπεί στην προστασία και διατήρηση φυσικών και αδιατάρακτων πληθυσμών της αυτόχθονης καραβίδας του γλυκού νερού (πετροκαραβίδα Austropotamobius torrentium) και δύο ενδημικών και προστατευόμενων ειδών ιχθυοπανίδας που εντοπίζονται μόνο σε αυτή την περιοχή, της Γραμμοβελονίτσας (Cobitis punctilineata) και του Αμμόκοιτου (Eudontomyzon hellenicus). Τα είδη αυτά χρήζουν απόλυτης προστασίας (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ), καθώς οι πληθυσμοί τους έχουν συρρικνωθεί σημαντικά και κινδυνεύουν με εξαφάνιση. Τα τρία αυτά είδη δέχονται μεγάλες πιέσεις από την οικιστική ανάπτυξη και τις αγροτικές δραστηριότητες στην περιοχή.

 

www.e-artemis.gr

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Instagram
error: Content is protected !!
Scroll to Top