Απαγόρευση θήρας λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών…

Το Δ. Σ του Κ. Σ. Πύλης ενημερώνει τα μέλη του ότι από αύριο Σάββατο 13 Φεβρουαρίου απαγορεύεται η Θήρα στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Τρικάλων λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών. Επισυνάπτεται η σχετική απόφαση:
 
ΔΑΣΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΗΡΑΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020-2021
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 3 και 5 του Ν.Δ. 86/69 «Περί Δασικού Κώδικα» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 177/1975.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 3 της ΚΥΑ 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ 757/ Β/18-12-1985) κοινής απόφασης των κ.κ. Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις 366599/16-12-1996 (ΦΕΚ 1188/Β’/31-12-1996), 294283/23-12-97 (ΦΕΚ 68/Β’/4-2-98) και 87578/703/6-3-2007 (ΦΕΚ 581/Β ́/23-4-2007) κοινές αποφάσεις των κ.κ. Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 138/2010 «Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 231/10/Τ.Α.)
4. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α ́/7-6-2010) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
5. Την αριθ. 6985/85797/01-06-2017 (ΦΕΚ 2003/Β’/12-06-2017) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας στον Προϊστάμενο της Γενικής Διευθύνσεως Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων και τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Δασαρχείων της ανωτέρω Γενικής Διευθύνσεως.
6. Την παρ. Γ.1.11 της αριθμ. 68735/1777/14-7-2020 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για ρυθμίσεις θήρας κυνηγετικής περιόδου 2020-2021 (ΦΕΚ 3053/Β ́/23-7- 2020).
7. Την ανάγκη προστασίας του θηραματικού πλούτου στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Τρικάλων, σε περίπτωση χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας και έντασης και ολικού παγετού στον ορεινό, ημιορεινό και πεδινό χώρο της περιφέρειάς μας.
8. Την αριθ. 7213/14-1-2021 έγκριση σχεδίου της ΔΑΔ από την Δ/νση Δασών Ν. Τρικάλων.
 
Απαγορεύουμε:
τη θήρα όλων των ειδών της άγριας πανίδας (τριχωτών και πτερωτών) σε ολόκληρη την περιοχή αρμοδιότητάς του Δασαρχείου Τρικάλων για τους παρακάτω λόγους οι οποίοι προκαλούν αρνητικές συνθήκες επιβίωσης για τα θηράματα:
– Παρατεταμένη χιονόπτωση μεγάλης διάρκειας και έντασης – Ολικός παγετός.
Οι παραβάτες της παρούσας θα διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.Δ. 86/69, 996/71, του Ν. 177/75 και της 414985/1985 (ΦΕΚ 757/Β’ /1985) κοινής Υπουργικής Απόφασης όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την ΚΥΑ 87578/703/06-03-2007 (ΦΕΚ 581/Β ́/2007).
Η παρούσα ισχύει από 13-2-2021 και μέχρι νεότερης ανακοίνωσής μας, η δε τήρησή της ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, Αστυνομίας, Κυνηγετικούς Συλλόγους και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Α ́ Προς ενέργεια
1. Δήμους: Τρικκαίων-Φαρκαδόνας-Πύλης-Μετεώρων Έδρες των (Για τη δημοσίευσή της και αποστολή των αποδεικτικών σε μας)
 
Β ́ Κοινοποίηση.
1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας Στ. Ελλάδας Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Τσιμισκή 5 41223 ΛΑΡΙΣΑ
2. Διεύθυνση Δασών Τρικάλων ΕΝΤΑΥΘΑ
3. Δασικό προσωπικό μας ΕΔΡΕΣ ΤΩΝ
4. Ζ ́Κυνηγετική Ομοσπονδία Θεσσαλίας & Νήσων Σποράδων Παναγούλη 25 – 41222 ΛΑΡΙΣΑ
5. Κυνηγετικό Σύλλογο Τρικάλων Καποδιστρίου 24 – 42100 ΤΡΙΚΑΛΑ
6. Κυνηγετικό Σύλλογο Πύλης Άρτας 54 – 42032 ΠΥΛΗ
7. Κυνηγετικό Σύλλογο Φαρκαδόνας Και περιχώρων Ν. Πλαστήρα 21 – 42031 ΦΑΡΚΑΔΟΝΑ 8.Κυνηγετικό Σύλλογο Καλαμπάκας ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 9. Αστυνομική Δ/νση Τρικάλων
 
ΤΡΙΚΑΛΑ
10. Μέλη ΟΔΕ ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ (με e-mail)
 
Με εντολή Συντονιστή Α.Δ.Θ-Σ.Ε.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δασαρχείου Τρικάλων Χρήστος Κουλουκούρας Δασολόγος με βαθμό Α ́
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Instagram
error: Content is protected !!
Scroll to Top