Η απαγορευτική περίοδος αρχίζει την 1 η Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 06:00 π.μ. και λήγει στις 31η Αυγούστου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 06:00 π.μ. 

Η απόφαση αποσκοπεί στην προστασία και διατήρηση φυσικών και αδιατάρακτων πληθυσμών της αυτόχθονης καραβίδας του γλυκού νερού (πετροκαραβίδα Austropotamobius torrentium) και δύο ενδημικών και προστατευόμενων ειδών ιχθυοπανίδας της Γραμμοβελονίτσας (Cobitis punctilineata) και του Αμμόκοιτου
(Eudontomyzon hellenicus) που εντοπίζονται μόνο σε αυτή την περιοχή Τα είδη αυτά χρήζουν απόλυτης προστασίας (άρθρο 4 της Οδηγίας 2009/147/EC και Παράρτημα II της Οδηγίας 92/43/EEC), καθώς οι πληθυσμοί τους έχουν συρρικνωθεί σημαντικά και κινδυνεύουν με εξαφάνιση. Τα τρία αυτά είδη δέχονται μεγάλες πιέσεις από την οικιστική ανάπτυξη και τις αγροτικές δραστηριότητες στην περιοχή.

Οι παραβάτες αυτής της απόφασης τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν (άρθρο 11 και άρθρο 17 του Ν.Δ. 420/70 όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 9 παρ. 2 και 3 του Ν.2040/92) και στα άρθρα 28, 29 και 30 του Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160/Α/16-10-1986).

Υπεύθυνες Αρχές για την τήρηση αυτής της απόφασης είναι οι Αστυνομικές Αρχές, τα Δασαρχεία και όλες οι ανακριτικές Αρχές. Οι αποδέκτες της παρούσης θα πρέπει να την γνωστοποιήσουν με κάθε πρόσφορο μέσο στους χώρους ευθύνης τους (ανάρτηση στους πίνακες ανακοινώσεων, πινακίδες κ.λ.π.) και γενικότερα να προβούν στις ενέργειες που απορρέουν από την εφαρμογή της.