Διάταξη θήρας Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης και καθορισμός ζωνών τρυγονιών και απαγορευμένες εκτάσεις

Το Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης ρυθμίζει τη Θήρα στην περιοχή ευθύνης του για την Κυνηγετική περίοδο 2021-2022 από 20-8-2021 έως 28-2-2022 ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ το κυνήγι όλων των θηραμάτων σε λωρίδα πλάτους 500 μ. κατά μήκος της ελληνοτουρκικής μεθορίου, 300 μ. από στρατιωτικούς καταυλισμούς και 400 μ. από την περίμετρο των υπαρχόντων ναρκοπεδίων καθώς και το κυνήγι σε θαλάσσια ζώνη πλάτους 300 μ. από τις ακτές.

Πιο συγκεκριμένα αναφέρει:

Έχοντας υπ’ όψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 86/96 «περί Δασικού Κώδικα» (άρθρα 251 έως 267 και 287), Ν.Δ. 996/71 (άρθρο 10,11,12,15) του Ν. 177/1975 (άρθρα 7&8), του Ν. 2637/98 (άρθρα 57, 58 και 59)και της 414985/2911985 (ΦΕΚ 757/Β/18-12-1985) κοινής απόφασης των κ. κ. Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρίθ. 366599/16-12-96 (ΦΕΚ 1188/τ.Β΄/31-12-96), 294283/23-12-97 (ΦΕΚ 68/Β/4-2-98) και 87578/703/6-3-2007 (ΦΕΚ 581/Β/23-4-2007) κοινές αποφάσεις τωνΥπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3208/2003 «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 303/Α/24-12-2003).
3. Την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης «για την διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης», όπως κυρώθηκε με το Ν. 1335/83 (ΦΕΚ 32/Α/13-3-83).
4.Την Διεθνή Σύμβαση Ραμσάρ «για την προστασία των διεθνούς ενδιαφέροντος υγροτόπων και υγροβιοτόπων», η οποία κυρώθηκε με το Ν. 191/1974 (ΦΕΚ 350/Α/29-11-74).
5. Την Σύμβαση της Βόννης «για τη διατήρηση των αποδημητικών ειδών που ανήκουν στην άγρια πανίδα», η οπόιακυρώθηκε με ττο ν. 2719/1999 (ΦΕΚ 106/Α/26-5-1999).
6. Την Κοινοτική Οδηγία 79/409/ΕΟΚ «για την διατήρηση των άγριων πτηνών», καθώς και όλες τις μετέπειτα σχετικές τροποποιήσεις της.
7. Την Κοινοτική Οδηγία 92/43/ΕΟΚ «για την διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας».
8. Το Ν. 3028/28-6-2002 (ΦΕΚ 153/Α/2002), «για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς».
9. Την με αριθμ. 4102/12-8-1999 απόφαση της Περιφέρειας Ανατ. Μακ. Θράκης με τη οποία απαγορεύεται η διέλευση τροχοφόρων οχημάτων εντός απαγορευμένων προστατευόμενων Δασικών περιοχών 10. Την υπ’ αρίθμ. 174573/2761/19-7-1985, απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας «Περί τροποποιήσεως απόφασης καθορισμού περιοχών (ζωνών-περασμάτων), θήρας τρυγονιών, ορτυκιών,δενδροβίων πτηνών και λοιπών περιστεροειδών»
11..Την ΚΥΑ με αριθμ. ΗΠ 37338/1807/Ε.103/1-9-2010 (ΦΕΚ 1495/Β/6-9-2010).
12. Την αριθμ. 35748/30-05-2017 (ΦΕΚ 1971/Β΄/07-06-2017) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα κεδονίας – Θράκης «περί εξουσιοδότησης προς υπογραφή στους Προϊσταμένους των Δασαρχείων»
13. Τις Ρυθμιστικές Διατάξεις Θήρας 14,15,16 του 2020 (Α.Δ.Α: ΨΩΒΨΟΡ1Υ-Γ5Τ, 6ΞΩΑΟΡ1Υ-9ΥΦ, 6Χ6ΜΟΡ1Υ-ΤΙ1) και 4/2021 (Α.Δ.Α: ΨΣΗΟΡ1Υ-ΦΛ6) του Δασαρχείου Αλεξ/πολης περί απαγόρευσης Θήρας σε καμένες εκτάσεις.
14. Την με αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/71052/2165/26-7-2021 (ΦΕΚ 3515/Β/2-8-2021), απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με θέμα «Ρυθμίσεις Θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2021-2022».

ΡΥΘΜΙΖΟΥΜΕ
Τη Θήρα στην περιοχή του Δασαρχείου Αλεξ/πολης για την Κυνηγετική περίοδο 2021-2022 από 20-8-2021 έως 28-2-2022 ως ακολούθως:

Α΄ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΜΕ
1. Την άσκηση της Θήρας θηρεύσιμων θηραμάτων από εκείνους που κατέχουν άδεια Θήρας. Μέσα άσκησης Θήρας θα χρησιμοποιούνται: τόξο ή Κυνηγετικό. επωμιζόμενο όπλο με λεία κάννη και να είναι: μονόκαννο, δίκαννο, η καραμπίνα τρίσφαιρη (ένα φυσίγγι στη θαλάμη και δύο στην αποθήκη της).
Το κυνήγι των επιτρεπόμενων ειδών, η χρονική περίοδο και οι μέρες κυνηγιού τους καθώς και ο μέγιστος αριθμός ατόμων κατά είδος επιτρέπεται να φονεύει ο κυνηγός στην ημερησία έξοδό του, αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα.
2. Το κυνήγι από 20-8-2021 μέχρι 14-9-2021 επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο στις περιοχές που μέχρι την 18-12-1985 είχαν χαρακτηριστεί με απόφαση του Υπ. Γεωργίας , ως ζώνες διάβασης των αποδημητικών πουλιών.
3.Το κυνήγι του λαγού σε όλες τις περιοχές που επιτρέπεται η θήρα, τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα ήτοι: ΤΕΤΑΡΤΗ, ΣΑΒΒΑΤΟ και ΚΥΡΙΑΚΗ, κατά το χρονικό διάστημα από 15-9-2021 μέχρι 10-1-2022 με δικαίωμα φόνου ενός (1) λαγού για κάθε κυνηγό και κάθε ημερήσια έξοδο.
4. Το κυνήγι του Αγριόχοιρου σε όλες τις περιοχές που επιτρέπεται η θήρα κατά το χρονικό διάστημα από 15-9-2021 μέχρι 20-1-2022 τρεις (3) μέρες την εβδομάδα ήτοι: ΤΕΤΑΡΤΗ, ΣΑΒΒΑΤΟ και ΚΥΡΙΑΚΗ, από ομάδες μέχρι δέκα (10) κυνηγών χωρίς περιορισμό σε κάθε ημερησία έξοδο.
5. Το κυνήγι της πετροπέρδικας σε όλες τις περιοχές που επιτρέπεται η θήρα κατά το χρονικό διάστημα από 01-10-2021 μέχρι 15-12-2021,τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα ήτοι: ΤΕΤΑΡΤΗ, ΣΑΒΒΑΤΟ και ΚΥΡΙΑΚΗ, και με δικαίωμα φόνου μέχρι δύο (2) πέρδικες κατά κυνηγό και κάθε ημερησία έξοδο.
6. Τη χρησιμοποίηση των σκύλων δίωξης για άσκηση κυνηγιού κατά το χρονικό διάστημα από 15-09-2021 μέχρι 20-01-2022 τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα ήτοι: ΤΕΤΑΡΤΗ, ΣΑΒΒΑΤΟ και ΚΥΡΙΑΚΗ, δηλαδή μόνο τις ημέρες που επιτρέπεται το κυνήγι του λαγού και του αγριόχοιρου.
7. Επιτρέπουμε το κυνήγι της αλεπούς (Vulpesvulpes) από 15-09-2021 μέχρι 20-01-2022 με την χρησιμοποίηση κυνηγετικού όπλου και σκύλου δίωξης μόνο τις μέρες που επιτρέπεται το κυνήγι του λαγού και του αγριόχοιρου και από 21-01-2022 μέχρι 28-02-2022 χωρίς σκύλο δίωξης. Η χρησιμοποίηση σκύλου δίωξης επιτρέπεται μόνο κάθε ΤΕΤΑΡΤΗ, ΣΑΒΒΑΤΟ, ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ. Το κυνήγι της αλεπούς επιτρέπεται και στις ζώνες διάβασης από 20/8 έως 14/9 χωρίς χρήση σκύλου δίωξης.
8. Το κυνήγι του Πετροκούναβου, με τη χρησιμοποίηση κυνηγετικού όπλου και σκύλο δίωξης από 15-09-2021 μέχρι 20-01-2022 και από 21-01-2022 μέχρι 28-02-2022 χωρίς σκύλο δίωξης όλες τις ημέρες χωρίς περιορισμό.
9. Για το κυνήγι του Τρυγονιού καθορίζεται συνολικά ετήσιο εθνικό όριο κάρπωσης 145.000 άτομα. Μετά την συμπλήρωση του καθοριζόμενου ανωτέρω ετήσιου εθνικού ορίου κάρπωσης παύει αυτόματα η θήρα του είδους. Η παρακολούθηση της κάρπωσης τόσο της ημερήσιας όσο και της συνολικής μέχρι την συμπλήρωση του ανωτέρω ορίου γίνεται μέσω online εφαρμογής κινητού τηλεφώνου, που έχει προμηθευτεί με μέριμνα της η Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (ΚΣΕ). Η εφαρμογή θα διανεμηθεί στους κυνηγούς κατά τη διαδικασία έκδοσης άδειας θήρας, είτε μέσω των συνεργαζόμενων με το ΥΠΕΝ Κυνηγετικών συλλόγων, είτε μέσω των Δασικών Υπηρεσιών από τις οποίες εκδίδουν άδεια οι μεμονωμένοι κυνηγοί.
Ο κάθε κυνηγός κατά την έκδοση της άδειας θήρας του θα εφοδιάζεται με μοναδικό κωδικό (QR) που θα του δίνει αποκλειστική πρόσβαση μέσω του κινητού του τηλεφώνου στην χρήση της εφαρμογής. Οι κυνηγοί σε όλη την χώρα εφόσον θηρεύσουν τρυγόνια υποχρεούνται: 1). Να δηλώσουν μέσω της εν λόγω εφαρμογής την ημερήσια κάρπωσή τους πρίν την αναχώρησή τους από το χώρο κυνηγιού. & 2) Να επιδεικνύουν την εκάστοτε ημερήσια καταχώρηση της κάρπωσης στα αρμόδια όργανα ελέγχου. Μετά την συμπλήρωση του ετήσιου εθνικού ορίου κάρπωσης, όλοι οι κυνηγοί θα ενημερωθούν μέσω της εφαρμογής με μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο για την λήξη της Θήρας του είδους.

B΄ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΥΜΕ
1. Το κυνήγι όλων των θηραμάτων σε λωρίδα πλάτους 500 μ. κατά μήκος της ελληνοτουρκικής μεθορίου, 300 μ. από στρατιωτικούς καταυλισμούς και 400 μ. από την περίμετρο των υπαρχόντων ναρκοπεδίων καθώς και το κυνήγι σε θαλάσσια ζώνη πλάτους 300 μ. από τις ακτές.
2. Το κυνήγι όλων των θηραμάτων μέσα στα μόνιμα καταφύγια άγριας ζωής, στα Εκτροφεία θηραμάτων, στις περιοχές όπου ισχύουν απαγορεύσεις θήρας ορισμένης χρονικής διάρκειας και στους πυρήνες των Εθνικών Δρυμών.
3. Το κυνήγι της πεδινής πέρδικας του Ζαρκαδιού, Αρκούδας, Ελάφου και Λύκου
4. Το κυνήγι του νεαρού αγριόχοιρου όσο αυτός φέρει τις χαρακτηριστικές ραβδώσεις στο σώμα του, καθώς και των χοιρομητέρων αυτών..
5. Toκυνήγι με καρτέρι στις πηγές. Την παρακολούθηση των ιχνών των θηραμάτων στο χιόνι καθώς και την χρησιμοποίηση βοηθού που φέρει όπλο χωρίς να έχει άδεια θήρας.
6. Το κυνήγι σε ακτίνα 250 μ. από οικισμούς και 100μ. από μεμονωμένες κατοικίες.
7. Το κυνήγι μίση ώρα πριν την ανατολή και μίση ώρα μετά την δύση του ήλιου.
8. Το κυνήγι χωρίς τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη νομέα η μισθωτή:
α) Μέσα σε αμπελώνες από την έναρξη της περιόδου θήρας μέχρι λήξεως του τρυγητού.
β) Μέσα σε αθέριστους λειμώνες.
γ) Μέσα σε καλλιεργούμενες εκτάσεις, οπωρώνες από την ανθοφορία μέχρι και την συγκομιδή των καρπών.
δ) Μέσα σε περιφραγμένες ιδιόκτητες εκτάσεις με συνεχή αδιαπέραστο φράκτη ύψους τουλάχιστον 1.50 μέτρου.
9. Το κυνήγι με σκόπευση πτηνών που κάθονται σε στύλους και καλώδια ΟΤΕ-ΔΕΗ.
10. Την αγοραπωλησία των φονευθέντων θηρεύσιμων θηραμάτων, εκτός εκείνων τα οποία προέρχονται από εκτροφεία
(δημόσια ή ιδιωτικά), από τις ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές ή από το εξωτερικό, εφόσον έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες απόκτησης τους.
11.To κυνήγι της Μπεκάτσας στο καρτέρι το πρωί και το βράδυ.
12.Το κυνήγι πτηνών από πάσης φύσεως υπερυψωμένες ή μη εγκαταστάσεις κατασκευασμένες από επεξεργασμένα δομικά υλικά, εντός των Ζώνων Ειδικής Προστασίας ,του Δέλτα του Έβρου, του Νοτίου Δασικού Συμπλέγματος Έβρου και της Σαμοθράκης.
13.Στους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μνημεία χωρίς προηγούμενη άδεια του Υπουργείου Πολιτισμού.
14.Τη χρησιμοποίηση ή χρήση για την άσκηση θήρας των ειδών της άγριας πτηνοπανιδας.
α) Μηχανοκίνητων πλωτών μέσων στην για θήρα σε λίμνες, ποταμούς, ελώδεις εκτάσεις καθώς και σε θαλάσσιες περιοχές σε ακτίνα 300μ. από τις ακτές.
β) Μηχανοκίνητων πλωτών μέσων στην ανοιχτή θάλασσα που αναπτύσσουν ταχύτητα μεγαλύτερη των 18 χιλ. την ώρα.
γ) Οποιαδήποτε κατηγορίας χερσαίου μηχανοκινήτου μέσου από το οποίο ασκείται η θήρα ή μεταφορά με αυτά κυνηγ. όπλων που δεν είναι μέσα στην κλειστή θήκη τους καθώς και η χρήση προβολέων για το εντοπισμό η ακινητοποίηση του θηράματος.
δ) Αεροσκαφών για άσκηση θήρας από αυτά.
ε) Ελαστικής σφενδόνας, θηλειών από οποιοδήποτε υλικό, ιξού, αγκίστρων, ομοιωμάτων, ζωντανών κραχτών, ηχοπαραγωγών συσκευών με μιμητικές φωνές πουλιών προσέλευσης πουλιών, εξαρτημάτων κυνηγετικών όπλων, ηλεκτρονικών συσκευών για νυχτερινή σκόπευση, κυνηγετικών όπλων με στόχαστρο που φωσφορίζει, κάθε είδους προβολέων, καθρεπτών, δικτύων, εκρηκτικών, μηχανισμών ηλεκτροπληξίας, δολωμάτων με τοξικές η αναισθητικές ουσίες, κάθε μορφής παγίδων για πουλιά με σκοπό την προσέλκυση, νάρκωση, σύλληψη ή θανάτωση των πτερωτών, καθώς και ασυρμάτων μέσων για το συντονισμό δράσης κατά τη θήρα.
15.Το κυνήγι του είδους ασπρομέτωπη χήνα (Anseralbifrons) στα ενδιαιτήματα του είδους νανόχηνα (Ansererythopus), δηλαδή στις ΖΕΠ των υγροτόπων Κερκίνης,Κορώνειας – Βόλβης, Δέλτα Νέστου, Λίμνης Ισμαρίδας,ΛίμνηςΒιστονίδας – Πόρτο Λάγος και Δέλτα Έβρου
16.Την άσκηση γενικά της θήρας από μηχανοκίνητα μέσα και τη μεταφορά με αυτά κυνηγετικών όπλων εάν δεν είναι λυμένα ή μέσα σε θήκη, καθώς και τη χρησιμοποίηση προβολέων και ελκυστικών φώτων.
17.Την χωρίς άδεια της Δασικής ή Αστυνομικής Αρχής μεταφορά κυνηγετικών όπλων σε υπαίθριους τόπους κατά την περίοδο που απαγορεύεται το κυνήγι, κατά δε την κυνηγετική περίοδο χωρίς άδεια θήρας.
18.Τη διάβαση με κυνηγητικό όπλο από απαγορευμένες στη θήρα εκτάσεις εκτός εάν το όπλο είναι λυμένο.
19. Τη χρησιμοποίηση σκαγιών μολύβδου, για θήρα πτηνών σε πάσης φύσεως υγροτοπικό οικοσύστημα.
20.Για τα ειδή πουλιών και ζώων που δεν αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα, απαγορεύεται το κυνήγι τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2.3 και 4 της Οδηγίας 79/403 ΕΟΚ. Εκτός των ανωτέρω περιορισμών και απαγορεύσεων ισχύουν και οι υπόλοιπες διατάξεις περί θήρας της Δασικής Νομοθεσίας. Οι παραβάτες της διατάξεως αυτής τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινικές διατάξεις των Δασικών Νόμων και Διαταγμάτων, ήτοι άρθρο 287 Ν.Δ.86/69, άρθρο 16 Ν.Δ 996/1971, άρθρο 12 Ν. 177/75, άρθρο 9 της 414985/1985 Κοινής Υπ. Απόφασης κλπ.
21.Η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο στους περιορισμένους χώρους εκγύμνασης που έχουν καθορισθεί και απαγορεύεται οπουδήποτε αλλού. Απαγορεύεται η εκγύμναση σκύλων κατά τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο για λόγους που σχετίζονται με την όχληση της θηραματοπανίδας ιδίως κατά την αναπαραγωγική περίοδο.
22. Το κυνήγι σε περιοχές που λόγω παρατεταμένων χιονοπτώσεων ή ολικού παγετού δημιουργούνται αρνητικές για τα θηράματα συνθήκες επιβίωσης. Για την ισχύ της σχετικής απαγόρευσης απαιτείται η έκδοση ειδικότερης Δ.Α.Δ από το Δασαρχείο Αλεξ/πολης.
23. Το κυνήγι σε περιοχές που λειτουργούν νόμιμα κατασκηνώσεις και κατά την περίοδο λειτουργίας τους, σε απόσταση μέχρι διακοσίων πενήντα (250) μέτρων από την εξωτερική περίφραξη αυτών.

ΖΩΝΕΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΤΡΥΓΟΝΩΝ
Α΄ ΖΩΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
Από τη στάση Μάκρης επί του Εθνικού δρόμου Αλεξ/πολης-Κομοτηνής ακολουθεί τον επαρχιακό δρόμο προς Δίκελλα και Αρχαία Mεσημβρία. Από κει προς Βορρά ακολουθεί τα όρια των Δασαρχείων Αλεξ/πολης και Ροδόπης μέχρι το χωριό Μέστη. Από το χωριό Μέστη ακολουθώντας τον Εθνικό δρόμο προς Αλεξ/πολη φτάνει στη στάση Μάκρης (αρχικό σημείο).
Στη συνέχεια στο παλιό λατομείο Μπαρής από το οποίο με νοητή γραμμή από τις θέσεις «Κτήμα Αποστόλου)» – Αμφιθέα – Κυπήρια – « Ερείπια Αλίκης», φτάνει στον οικισμό Παλαγίας. Από εκεί μέχρι τη διασταύρωση της παλιάς Σιδηροδρομικής γραμμής με το Δημόσιο δρόμο Αλεξ/πολης-Άβαντα τον οποίο ακολουθεί μέχρι το γήπεδο του χωριού Άβαντα. Από το γήπεδο ακολουθεί τον αγροτικό δρόμο μέχρι το λατομείο Γουγά και από κει τον αγροτικό δρόμο μέχρι τα «παλιά μαντριά Φαλέκα», θέση Κοκκινοχώματα και μαντρί «Νταουλτζή». Από κει ακολουθεί το ανώνυμο ρέμμα που διέρχεται Βορειοανατολικά του χωρίου Δωρικού μέχρι που συναντά τον ασφαλτόδρομο προς Αετοχώρι και συνεχίζει προς Αρίστεινο μέχρι τη διασταύρωση με τον Εθνικό δρόμο Αλεξ/πολης-Φερών τον οποίο ακολουθεί μέχρι τη στάση Δορίσκου.
Από εκεί ακολουθεί το δρόμο μέχρι το χωριό Δορίσκος και δια του αγροτικού δρόμου στη θέση «Βασίλα Βρύση» και στη συνέχεια τον αγροτικό δρόμο μέχρι το χωριό ΠΥΛΑΙΑ. Από Πυλαία ακολουθεί το δρόμο Πυλαίας – Φερών έως τις Φέρες και συνεχίζει στο δρόμο Φερών – Πόρου μέχρι τη διασταύρωση με Σιδηρ. γραμμή την οποία ακολουθεί μέχρι τη σιδηρ. στάση Πόρου. Από εκεί στο χωριό Πόρος. Από τον Πόρο ακολουθεί το ανάχωμα μέχρι το Στρατιωτικό Παρατηρητήριο και από εκεί ακολουθώντας το δρόμο έως το Στρατιωτικό Φυλάκιο «ΕΓΝΑΤΙΑ» (Μήρτσου). Από εκεί δια του εξωτερικού (βορείου) αναχώματος – δρόμου φτάνει στο Βιολογικό Σταθμό (Βίλα Ωνάση). Από το Βιολογικό Σταθμό ακολουθεί τον αγροτικό δρόμο μέχρι τη γέφυρα της εξωτερικής περιφερειακής τάφρου όπου και διασταυρώνεται με τη Σιδηρ. Γραμμή. Από εκεί ακολουθεί την Περιφερειακή τάφρο (Σαραντάμετρη), μέχρι τη γέφυρα όπου και το λυόμενο οίκημα του Δασαρχείου στην είσοδο προς Μυδιοτροφείο. Συνέχεια ακολουθώντας το δρόμο προς Λουτρά σε απόσταση τριακοσίων μέτρων διέρχεται κάθετα το Χείμαρρο Λουτρού μέχρι το Δυτικό Ανάχωμα και ακολουθώντας με κατεύθυνση προς Νότια και συνέχεια Δυτικά τα όρια του καταφυγίου Άγριας ζωής μέχρι την προέκταση του δρόμου Απαλού-Παραλίας και συνεχίζει ακολουθώντας την ακτή μέχρι τις εκβολές του Χειμάρρου Μαΐστρου.
Συνέχεια ακολουθεί το χείμαρρο προς Β. μέχρι τη γέφυρα Μαΐστρου στον δρόμο Αλεξ/πολης – Φερών. Από εκεί ακολουθεί τον Εθνικό δρόμο προς Αλεξ/πολη – Κομοτηνή μέχρι τη στάση της Μάκρης όπου και το αρχικό σημείο.

Β΄ ΖΩΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
Από τον παραλιακό οικισμό Καμαριώτισσας ακολουθεί τον ασφαλτόδρομο προς Χώρα μέχρι τη διασταύρωση του δρόμου προς οικισμό Λάκκωμα στη θέση «Σωληνάρι». Από εκεί ακολουθεί το δρόμο προς Λάκκωμα μέχρι το Ρέμα Απατσανάδες, ακολουθεί δεξιά το ρέμμαΑπατσανάδες μέχρι που φτάνει στη θάλασσα και ακολουθώντας πάλι δεξιά την παραλία φτάνει στον οικισμό Καμαριώτισσα όπου και το αρχικό σημείο.

ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ
Α΄ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ «ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ- ΤΡΙΩΝ ΒΡΥΣΕΩΝ»
ΟΡΙΑ: Ξεκινά από τα Δασικά κτίρια Καλλιθέας και με κατεύθυνση ανατολική ακολουθεί το δασόδρομο Α ’ Κατηγορίας μέχρι Δ.Θ. Μέλισσα όπου και εισέρχονται στην περιοχή αρμοδιότητας του Δασαρχείου Σουφλίου, συνεχίζει ακολουθώντας τον ίδιο δασόδρομο μέχρι τα Δασικά οικήματα Τρ. Βρύσεων και στη συνέχεια ακολουθώντας τον ασφαλτόδρομο «Τριών Βρύσεων – Πεσσάνης», φθάνει στη διασταύρωση του δρόμου «Σταυροκώστα – Κοτρωνιάς». Από τη Δ.Θ Σταυροκώστα ακολουθώντας με κατεύθυνση βορειοανατολική το δασόδρομο «Σταυροκώστα – Κοτρωνιάς» φθάνει στα Ιερά Ερείπια και συνέχεια ακολουθώντας με κατεύθυνση βόρεια το δασόδρομο Β΄ κατηγορίας «Ιερά Ερείπια – Δουλγέρη Καμίνι» μέχρι τη διασταύρωση στη Δ.Θ. «Καλύβια» και από εκεί ακολουθώντας το δασόδρομο Γ΄ κατηγορίας μέχρι την «Πράσινη Παράγκα» και συνέχεια επίσης με κατεύθυνση βόρεια ακολουθώντας το δασόδρομο Α΄ Κατηγορίας προς Μεγ. Δέρειο φθάνει μέχρι τη διάβαση του Διαβολορέμματος όπου και τα όρια με το Δασαρχείο Διδυμότειχου. Συνέχεια ακολουθεί με κατεύθυνση νοτιοδυτική το Διαβολόρεμμα μέχρι τη συνάντηση με το ρέμα «Μύλος» όπου αφήνοντας την περιοχή Δασαρχείου Σουφλίου εισέρχεται στην περιοχή αρμοδιότητας του Δασαρχείου Αλέξ/πολης και συνεχίζει ακολουθώντας το Διαβολόρεμμα, μέχρι που συναντά τη ράχη «Φούρνος» την οποία ακολουθεί με κατεύθυνση δυτική, μέχρι που συναντά τον κεντρικό ασφαλτόδρομο «Καλλιθέας – Μεγ. Δερείου» στη βάση του Υψώματος «Χαράκωμα». Από το σημείο αυτό ακολουθώντας τον ασφαλτόδρομο προς Καλλιθέα με κατεύθυνση νότια και συνέχεια νοτιοανατολική φθάνει στα όρια του Νομού Ροδόπης στη Δ.Θ. Άρης και συνεχίζει με κατεύθυνση νοτιοανατολική ακολουθώντας το δασόδρομο Α΄ κατηγορίας «Άρης – Καλλιθέας» και καταλήγει στα Δασικά κτίρια Καλλιθέας όπου και το αρχικό σημείο εκκίνησης.

Επίσης απαγορεύουμε:
Α. Την διέλευση παντός τροχοφόρου οχήματος στους παρακάτω δασικούς δρόμους Β΄ κατηγορίας εντός του καταφυγίου Αγρίας Ζωής «Τριών βρύσεων»:
1.-Δασικός δρόμος Β κατηγορίας «Καλλιθέα- Σαμάρι»
2. » » » «Ανθός- Κερασίες»
3. » » » «Τρείς Βρύσες- Αλαταρίες»
4. » » » «Τρείς Βρύσες-Μαύρη κορυφή- Προφ. Ηλίας- Μεταλεία Καρυδιές»
5. » » » «Μεγάλο Δέρειο –Διαβολόρεμα» (και στο τμήμα εκτός του καταφυγίου)
Β. Απαγορεύεται επίσης η διέλευση παντός τροχοφόρου οχήματος σε ολόκληρο το δασικό οδικό δίκτυο Γ κατηγορίας εντός του καταφυγίου Αγρίας Ζωής «Τριών Βρύσεων » – Κατ΄ εξαίρεση θα επιτρέπεται η κίνηση τροχοφόρου οχήματος όταν απαιτείται σε υλοτόμους ,ξυλέμπορους κ.λ.π., ύστερα από άδεια του Δασαρχείου Αλεξ/πολης.

Β΄ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΝΗΣ «ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ»
Αρχίζει από το σημείο 1 της ακτής όπου καταλήγει ο αγροτικός δρόμος που ξεκινά από το μέσον του οικισμού Απαλός με κατεύθυνση Νότια και φθάνει μέχρι τη θάλασσα.
Με αφετηρία το σημείο 1 και κατεύθυνση προς Ανατολάς και συνέχεια ΝΑ ακολουθεί την ακτή σε απόσταση 100μ. μέχρι το σημείο 2 στην προέκταση του δρόμου που διέρχεται παράλληλα και δυτικά του Χείμαρρου Λουτρού στο νοτιοδυτικό άκρο της Λίμνης Αβγανών (Λακκί) και συνέχεια με κατεύθυνση Βορειοανατολική ακολουθώντας το δρόμο αυτό παράλληλα προς το Χείμαρρο Λουτρού μέχρι το σημείο 3 απέναντι από τη γέφυρα της Σαραντάμερου, τέμνει το Χείμαρρο Λουτρού κάθετα και φθάνει στο σημείο 4, όπου και το λυόμενο οίκημα του Δασαρχείου. Από το σημείο 4 ακολουθεί με κατεύθυνση Νοτιοανατολική το εξωτερικό ανάχωμα του καναλιού και σε απόσταση 50μ. μέχρι το κανάλι χύνεται στην παλιά Μαρίτσα (θέση Κάβαλος) στο σημείο 5. Ακολουθεί επίσης την κοίτη της παλιάς Μαρίτσας σε απόσταση 50μ. μέχρι το Δυτικό Αντλιοστάσιο σημείο 6. Από το σημείο 6 στην αντίπερα όχθη στο Ανατολικό Αντλιοστάσιο σημείο 7 και ακολουθώντας την αποξηραντική τάφρο μέχρι την συμβολή της με το εξωτερικό κανάλι της λίμνης Παλουκιών σημείο 8 και συνέχεια στην προέκταση της τάφρου αυτής, με κατεύθυνση Νοτιοανατολική δια νοητής γραμμής φθάνει σε απόσταση 50 μέτρων από το εξωτερικό ανάχωμα της Λίμνης Νυμφών σημείο 9, το οποίο και ακολουθεί επίσης σε απόσταση 50 μέτρων με κατεύθυνση Βορειοανατολική μέχρι το βορειοανατολικό άκρο της Λιμνοθάλασσας Νυμφών σημείο 10 και συνέχεια με κατεύθυνση Νότια διερχόμενη το σημείο 11 περικλείει τη λιμνοθάλασσα Νυμφών μέχρι το Κυνηγετικό περίπτερο σημείο 12.
Στη συνέχεια και με κατεύθυνση προς Νότο ακολουθώντας την κοίτη της παλιάς Μαρίτσας μέχρι τη θάλασσα και σε απόσταση 1500μ.φθάνει στο σημείο 13. Από το σημείο 13 με κατεύθυνση Βορειοδυτική και σε αποστάσεις από τις νησίδες Καραβιού ξηράδι 1700μ. περίπου, Ασάνης 2300μ. περίπου, εκβολές Έβρου 1000μ. περίπου, Λίμνη Αβγανών 1200μ. περίπου παραλία οικισμών Άνθειας – Απαλού 1100μ.περίπου (ή ακολουθώντας την ισοβαθή των 6μ) φθάνει στην προέκταση μέσα στη θάλασσα του δρόμου Απαλού – Παραλία όπου και η αρχή, σημεία 1και1α.
Επίσης απαγορεύεται η διέλευση παντός τροχοφόρου οχήματος από το σημείο όπου ο δρόμος Λουτρού – Δράνας συναντά την Σαραντάμετρη (λυόμενο οίκημα της Υπηρεσίας) έως το Δυτικό Αντλιοστάσιο και από το Ανατολικό Αντλιοστάσιο και περιμετρικά της λίμνης «Παλουκιών» έως το Δασικό περίπτερο.
Εξαιρούνται τα οχήματα των αρμοδίων Υπηρεσιών και των μελών του Αλιευτικού Συνεταιρισμού. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις επιτρέπεται μόνον κατόπιν άδειας του Δασαρχείου και εφόσον συντρέχουν λόγοι.

Γ΄ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ «ΠΥΛΑΙΑΣ –ΚΑΒΗΣΟΥ»
Αρχίζει από τις Ανατολικές παρυφές του χωρίου Πυλαίας και με κατεύθυνση βορειοδυτικά ακολουθώντας τον επαρχιακό ασφαλτόδρομο Πυλαίας – Μελίας φθάνει στη διασταύρωση στη Δ.Θ. Γκαζόπετρα, συνεχίζει ακολουθώντας με κατεύθυνση βορειοανατολική το δρόμο προς υδραγωγείο Πυλαίας, συνέχεια επίσης ακολουθώντας τον ίδιο δρόμο με κατεύθυνση ανατολική μέχρι τη συμβολή του δρόμου με το παρακλάδι του «Μεγάλου Ρέματος» στη θέση «Ερείπια Μεγάλης Καβησού», συνεχίζει ακολουθώντας με κατεύθυνση νοτιοανατολική τον κεντρικό Αγροτόδρομο προς Καβησό, μέχρι να συναντήσει την Εγνατία Οδό στο βορειοανατολικό άκρο του χωρίου Καβησού, την οποία ακολουθεί με κατεύθυνση νοτιοδυτική προς Αλεξ/πολη μέχρι τη διασταύρωση με τον επαρχιακό ασφαλτόδρομο Φερών – Πυλαίας, τον οποίο ακολουθώντας καταλήγει στις ανατολικές παρυφές του χωρίου Πυλαίας όπου και η αφετηρία.

Δ΄ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ «ΝΙΨΑΣ-ΔΡΥΜΟΥ» – ΑΙΣΥΜΗΣ
Αρχίζει από τη διασταύρωση 220 χιλιόμετρο Λουτρού-Πεσσάνης και με κατεύθυνση δυτική ακολουθεί το δασόδρομο Β΄ Κατηγορίας προς Αισύμη, διέρχεται από την διασταύρωση Βρύσης Ορδουμπουζάνη – Δρόμου προς Αισύμη και ακολουθεί το δρόμο προς Αισύμη μέχρι τη διασταύρωση του Δρόμου αυτού προς Πάταρα και συνέχεια μέχρι τη θέση « Μπάρμπα Θωμά», όπου και ακολουθεί το Δασικό δρόμο, που κατεβαίνει στο ρέμα «Διπόταμος», περί τα 1000 μέτρα κάτω του υδροταμιευτήρα όπου συναντά το δρόμο, από Νίψα προς Υδροταμιευτήρα, παράλληλα στο ρέμα «Διπόταμος», τον οποίο ακολουθεί νότια μέχρι τη θέση «Γουρούνια Ιορδάνη». Από εκεί ακολουθώντας τον δρόμο στη νότια πλευρά των Αναδασώσεων «Δρυμού» μέχρι τη θέση «Ερείπια Δρυμού», όπου συναντά τον ασφαλτόδρομο Λουτρά-Πεσσάνη, τον οποίο ακολουθεί από το παραπάνω σημείο, μέχρι το 22ο χιλιόμετρο όπου και το σημείο εκκίνησης.

Ε’ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ «ΠΕΡ.ΚΙΡΚΗΣ»
Αρχίζει από το σημείο όπου ο ασφαλτόδρομος Αλέξ/πολης-Κίρκης συναντά την υπάρχουσα αντιπυρική πριν το Ρέμα Βαλανιδιάς, ακολουθεί τον κεντρικό αυτό ασφαλτόδρομο με κατεύθυνση βορειοδυτική μέχρι τη Δ.Θ. «Εκκλησάκι Κολίτσα», συνεχίζει με κατεύθυνση βορειοανατολική ακολουθώντας την υπάρχουσα αντιπυρική ζώνη μέχρι το «Ύψωμα Παππάς», συνέχεια ακολουθώντας την ίδια αντιπυρική με κατεύθυνση ανατολική μέχρι που συναντά την υπάρχουσα περίφραξη του Εκτροφείου Ζαρκαδιών, την οποία και ακολουθεί σε απόσταση 300 μέτρα μέχρι και τη συνάντηση με την πρώτη κάθετη αντιπυρική τη οποία ακολουθεί με κατεύθυνση βόρεια μέχρι τη συνάντηση με το δασόδρομο Κίρκης προς Σουβλί και τον οποίο επίσης ακολουθεί με κατεύθυνση ανατολική μέχρι τον κόμβο πριν το Ύψωμα Σουβλί . Από τον κόμβο πριν το Ύψωμα Σουβλί ακολουθεί με κατεύθυνση νοτιοανατολική το «Ανώμαλο Ρέμα» φθάνει μέχρι τη συνάντηση με τον υπάρχοντα τρακτερόδρομο, που οδηγεί με κατεύθυνση νότια στο δασόδρομο Σουβλί – Ρέμα Φουντουκλή, τον οποίο ακολουθεί μέχρι το «Ρέμα Φουντουκλή», και συνεχίζει δια της υπάρχουσας αντιπυρικής ζώνης, μέχρι που συναντά την Κεντρική Αντιπυρική Ζώνη στην κορυφογραμμή. Συνέχεια ακολουθώντας την Αντιπυρική Ζώνη, που βρίσκεται στην κορυφογραμμή ανατολικά του ρέματος Βαλανιδιά, με κατεύθυνση νότια καταλήγει στον ασφαλτόδρομο Αλέξ/πολης – Κίρκης όπου και το αρχικό σημείο εκκίνησης.

ΣΤ΄ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ «ΑΛΩΝΟΥΔΙΑ» ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
Αρχίζει από τις εκβολές του ρέματος «Απατσανάδες» στη θάλασσα, ακολουθεί το Ρέμα αυτό με κατεύθυνση από δυτικά προς ανατολικά μέχρι τη συμβολή του ρέματος με τον αγροτικό δρόμο Ξηροποτάμου – Χώρας στη Δ.Θ. Χάροντας, συνεχίζει με κατεύθυνση νοτιοανατολική ακολουθώντας τον αγροτικό δρόμο Χώρας – ΣέλιΞηροποτάμου μέχρι τη συμβολή του δρόμου με το ρέμα Ξηροποτάμου στη Δ.Θ. Δάφνη. Από τη Δ.Θ. « Δάφνη» Ξηροποτάμου ακολουθεί τον Ξηροπόταμο μέχρι τις εκβολές του στη θάλασσα και συνέχεια ακολουθώντας την παραλία με κατεύθυνση βορειοδυτική καταλήγει στις εκβολές του ρέματος «Απατσανάδες» όπου και η αφετηρία.

Ζ΄ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ «ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ» ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
Αρχίζει από τον «Ενετικό Πύργο» της Παλαιάπολης και με κατεύθυνση νότια και συνέχεια νοτιοδυτική, ακολουθεί τον υπάρχοντα επαρχιακό δρόμο που οδηγεί στη Χώρα Σαμοθράκης. Από τη Χώρα ακολουθεί με κατεύθυνση βορειοδυτική το Ρέμα «Κατσαμπάς», μέχρι το σημείο που συναντά τον περιφερειακό δρόμο Καμαριώτισσας – Θέρμα, τον οποίο και ακολουθεί με κατεύθυνση βορειοανατολική, μέχρι τη θέση «Ενετικός Πύργος» Παλαιάπολης, όπου και το σημείο εκκίνησης.

ΚΑΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ
1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΟΥΤΡΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ
Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των ειδών για πέντε (5) χρόνια, δηλαδή από την κυνηγετική περίοδο 2020-2021 έως και την κυνηγετική περίοδο 2024-2025, σε έκταση 3.087.483,73 τ.μ στην περιοχή των οικισμών Λουτρού – Μοναστηρακίου του δήμου Αλεξ/πολης. Η απαγόρευση αφορά περιοχή που έχει πληγεί από πυρκαγιά την 30η Αυγούστου 2020 τα όρια της οποίας περιγράφονται όπως κατωτέρω:

Από την επαρχιακή οδό Ιαματικών Λουτρών –οικισμός Λουτρών δεξιά στον αγροτικό δρόμο που ανεβαίνει στο εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου. Από την πρώτη διασταύρωση της κορυφογραμμής αριστερά με ανατολική κατεύθυνση τον αγροτικό δρόμο κατά μήκος της κορυφογραμμής και μέχρι το ύψος της λιμνοδεξαμενής. Στην συνέχεια και για 400 μέτρα με κατεύθυνση νότια το ανώνυμο ρέμα. Στην συνέχεια με κατεύθυνση ανατολική στις νότιες παρυφές του υψώματος «Προβατάς». Από εκεί για 300 μέτρα μέχρι το ανώνυμο ρέμα και στην συνέχεια ακολουθούμε το ρέμα με νότια κατεύθυνση για 500 μέτρα. Από εκεί με ανατολική κατεύθυνση για 150 μέτρα μέχρι που ανταμώνουμε το βόρειο τμήμα του 309 αγροτεμαχίου Μοναστηρακίου με ακακίες. Από εκεί με βορειοανατολική κατεύθυνση ακολουθούμε τα βόρεια όρια των 310,311α & 311β αγροτεμαχίων Μοναστηρακίου . Στην συνέχεια ακολουθούμε νοτιοανατολικά τα όρια των αγροτεμαχίων με το δάσος μέχρι τον δασωμένο 322 τεμάχιο Μοναστηρακίου. Από εκεί διασχίζουμε τα βόρεια σύνορα των 328 327 & 13 αγροτεμαχίων Μοναστηρακίου με νότια κατεύθυνση, μέχρι να συναντήσουμε την υφιστάμενη αγροτική οδό με νότια κατεύθυνση μέχρι την παλαιά εθνική οδό Αλεξ/πολης Φερών Στην συνέχεια η εθνική οδός προς Αλεξ/πολη για 1.500 μέτρα όπου και πάλι με κατεύθυνση προς Αλεξ/πολη ακολουθεί την παλαιά εθνική οδό μέχρι το ύψος του εγκαταλειμμένου ποιμνιοστασίου. Από εκεί με κατεύθυνση βόρεια την αγροτική οδό μέχρι το σημείο εκκίνησης.

2.ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΙΨΑΣ-ΜΕΛΙΑΣ
Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των ειδών για πέντε (5) χρόνια, δηλαδή από την κυνηγετική περίοδο 2020-2021 έως και την κυνηγετική περίοδο 2024-2025, σε έκταση 4.929.421,15 τ.μ στην περιοχή των αγροκτημάτων Νίψας & Μελίας του Δήμου Αλεξ/πολης. Η απαγόρευση αφορά περιοχή που έχει πληγεί από πυρκαγιά την 15η Σεπτεμβρίου 2020 τα όρια της οποίας περιγράφονται όπως κατωτέρω:

Εκκίνηση από την διασταύρωση επαρχιακής οδού Λουτρά-22Ο χλμ με δασική οδό που εισέρχεται στο ρέμα «Καβουρατζή». Από εκεί ακολουθούμε την δασική οδό με βόρεια κατεύθυνση για 1200 μέτρα .Από εκεί διασχίζουμε κάθετα το ομώνυμο ρέμα και με ανατολική κατεύθυνση ανεβαίνουμε την δασική οδό για τετρακόσια μέτρα. Στην συνέχεια αριστερά την αγροτική οδό με ανατολική κατεύθυνση για πεντακόσια μέτρα και κατόπιν αριστερά με την ίδια κατεύθυνση για 700 μέτρα. Στην συνέχεια αριστερά και με βόρεια κατεύθυνση τον δασικό δρόμο που διέρχεται του πάρκου των ανεμογεννητριών του υψώματος «Χυλός» και καταλήγει στην αγροτική οδό που ξεκινά από τον οικισμό Μελίας και κατευθύνεται προς το ποιμνιοστάσιο Δουνάκη. Από την αγροτική οδό με βόρεια κατεύθυνση για 120 μέτρα και στην συνέχεια αριστερά στην δασική οδό που διέρχεται από εγκαταλειμμένο ποιμνιοστάσιο και κατευθύνεται δυτικά προς το ρέμα «Καβουρατζή» μετά από 1500 μέτρα. Όπου και διασχίζει κάθετα το ρέμα και συναντά την δασική οδό. Στην συνέχεια και για εξακόσια μέτρα επί της δασικής οδού με βόρεια κατεύθυνση μέχρι την κατάληξη στα αριστερά της αντιπυρικής λωρίδας. Από εκεί ακολουθούμε την αντιπυρική δυτικά μέχρι την επαρχιακή οδό Λουτρού- 22ο χλμ. Από εκεί
ακολουθούντες την επαρχιακή οδό με νότια κατεύθυνση μέχρι και το σημείο εκκίνησης.

3 ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΝΑΝΤΙΑΣ
Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των ειδών για πέντε (5) χρόνια, δηλαδή από την κυνηγετική περίοδο 2020-2021 έως και την κυνηγετική περίοδο 2024-2025, σε έκταση 2.230.039,88 τ.μ στην περιοχή του οικισμού Αγνάντιας του δήμου Αλεξ/πολης. Η απαγόρευση αφορά περιοχή που έχει πληγεί από πυρκαγιά την 30η Αυγούστου 2020 τα όρια της οποίας περιγράφονται όπως κατωτέρω:

Από τον οικισμό της Αγνάντιας με νοτιοδυτική κατεύθυνση για 300 μέτρα τον αγροτικό δρόμο στο σημείο που τέμνει τον αγωγό φυσικού αερίου (ΤΑΡ). Από εκεί και για δύο (2) χιλιόμετρα ακολουθούμε τον αγωγό με δυτική κατεύθυνση μέχρι να συναντήσουμε αγροτική οδό που με βόρεια πορεία κατευθύνεται προς το ύψωμα 163. Ακολουθούμε την αγροτική οδό προς βορρά και για 1400 μέτρα μέχρι το ύψος του 1003 αγροτεμαχίου αγροκτήματος Αμφιτρίτης. Από εκεί με ανατολική κατεύθυνση διασχίζει στα βόρεια σύνορά τους, τα 1003 & 1004 αγροτεμάχια Αμφιτρίτης τέμνει κάθετα ανώνυμο ρέμα και συναντά σε ευθεία το 691 αγροτεμάχιο Αγνάντιας. Από εκεί με ανατολική κατεύθυνση ανώνυμο ρέμα μέχρι το σημείο που τέμνει κάθετα το ρέμα «περδίκι». Από εκεί με νότια κατεύθυνση ακολουθούμε τα δυτικά όρια του 692 αγροτεμαχίου Αγνάντιας μέχρι στα 100 μέτρα να συναντήσουμε το δάσος. Από εκεί και για 800 μέτρα με βορειοανατολική κατεύθυνση, στα ανατολικά όρια με το δάσος, των αγροτεμαχίων 693,694,695,742,696, και 743 μέχρι όπου συναντά την αγροτική οδό βόρεια του οικισμού Αγνάντιας. Στην συνέχεια την αγροτική οδό με νότια κατεύθυνση μέχρι τον οικισμό Αγνάντιας όπου και το αρχικό σημείο εκκίνησης.

4.ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΙΣΥΜΗΣ
Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των ειδών για πέντε (5) χρόνια, δηλαδή από την κυνηγετική περίοδο 2020-2021 έως και την κυνηγετική περίοδο 2024-2025, σε έκταση 3.510.681,04 τ.μ στην περιοχή του οικισμού Αισύμης του δήμου Αλεξ/πολης. Η απαγόρευση αφορά περιοχή που έχει πληγεί από πυρκαγιά την 13η Σεπτεμβρίου 2020 τα όρια της οποίας περιγράφονται όπως κατωτέρω:

Εκκίνηση σε απόσταση 160μ από το γήπεδο νότια του οικισμού Αισύμης τον αγροτικό δρόμο με νότια κατεύθυνση. Σε 200 μέτρα αριστερά τον αγροτικό δρόμο που κυκλώνει ύψωμα «Μύτες», μέχρι το σημείο που συναντά ξανά τον αγροτικό δρόμο Αισύμης-Πατάρων. Από εκεί διασχίζει κάθετα τον δρόμο και με νότια κατεύθυνση καις την συνέχεια νοτιοδυτική το ανώνυμο ρέμα μέχρι το ποιμνιοστάσιο Καζάκου. Εκεί με κατεύθυνση νοτιοδυτική τον αγροτικό δρόμο που κατευθύνεται στην δασική θέση «δεξαμενή» βόρεια του λόφου «Μαρίνος». Από την τσιμεντένια δεξαμενή ακολουθεί για 800 μέτρα προς νότο τον αγροτικό δρόμο μέχρι τον αδιέξοδο αγροτικό δρόμο στα δεξιά. Από εκεί με βόρεια κατεύθυνση στην ανώνυμη κορυφή με υψόμετρο 300 μέτρα και στην συνέχεια την ανώνυμη κορυφή με υψόμετρο 326 μέτρα. Από εκεί την αγροτική οδό με ανατολική κατεύθυνση για 400 μέτρα μέχρι την διασταύρωση ανώνυμης αγροτικής οδού. Στην συνέχεια διασχίζει τα νότια όρια του 417 αγροτεμαχίου Αισύμης μέχρι την ανώνυμη κορυφή με υψόμετρο 373 μέτρα. Κατόπιν με ανατολική κατεύθυνση μέχρι τα βόρεια όρια του αγροτεμαχίου 1514 Αισύμης όπου και διασταυρώνεται με ανώνυμη αγροτική οδό.
Κατόπιν με κατεύθυνση βόρεια τον αγροτικό δρόμο για 500 μέτρα και στην συνέχεια δεξιά για 160 μέτρα μέχρι την αποθήκη Αναστασιάδη. Από εκεί τον αγροτικό δρόμο με ανατολική κατεύθυνση μέχρι τα νεκροταφεία της Αισύμης. Από εκεί ακολουθεί την αγροτική οδό νότια των νεκροταφείων για 300 μέτρα μέχρι και το αρχικό σημείο εκκίνησης.
Κατά την διάρκεια κυνηγίου αγριογούρουνου, λαγού, μπεκάτσας και ορτυκιού, οι κυνηγοί υποχρεούνται να φέρουν στον κορμό του σώματος τους ένδυμα φωσφορίζοντος, χρώματος πορτοκαλί (αποκλειόμενης απλής λωρίδας), ορατό από κάθε οπτική πλευρά , προς αποφυγή ατυχημάτων.

Οι παραβάτες της παρούσης απόφασης καθώς και οι προξενούντες φθορές στις μπάρες και τις απαγορευτικές πινακίδες, καθώς και οι τρίτοι κατ’ εντολή των οποίων ενήργησαν, διώκονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν. 998/79 όπως ισχύει σήμερα, αλλά και τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα.
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από 20-8-2021 μέχρι 28-2-2022 και την εφαρμογή της την αναθέτουμε στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής και φύλακες θήρας των Κυνηγ. Συλλόγων, Ελληνικής Αστυνομίας και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.
Με την παρούσα καταργείται κάθε προηγούμενη Ρυθμιστική Διάταξη περί Θήρας που εκδώσαμε.
Συνημμένος χάρτης περιοχής Δασαρχείου Αλεξ/πολης με την ζώνη διάβασης, τα καταφύγια άγριας ζωής & απαγορεύσεις καμένων.

Μ. Ε.Σ.Α.Δ. Μ.Θ.
Ο Αναπληρωτής Δασάρχης Αλεξ/πολης
Πιστόλας Κ. Γεώργιος
Π.Ε Γεωτεχνικός-Δασολόγος με Α΄ βαθμό

 

 

 

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Instagram
error: Content is protected !!
Scroll to Top