Ενημέρωση για την έναρξη στην Κύπρο

Η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας ενημερώνει τους κυνηγούς ότι την προσεχή Κυριακή 21/8/2022 θα αρχίσει η θερινή περίοδος κυνηγίου. Στην πλειοψηφία των περιοχών το κυνήγι θα επιτρέπεται κάθε Κυριακή από τις 21/8/2022 μέχρι και τις 18/9/2022 καθώς και τις Τετάρτες 7/9 και 14/9/2022.
Όλες οι σχετικές πληροφορίες έχουν ήδη δημοσιευθεί μέσω των σχετικών διαταγμάτων και των χαρτών κυνηγίου.
 
Όσον αφορά το κυνήγι των τρυγονιών αυτό θα επιτρέπεται και φέτος από τις 4/9/2022 μέχρι και τις 18/9/2022 κάτω από συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις παρά την εισήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για πλήρη απαγόρευση του κυνηγίου του τρυγονιού.
Αυτό επιτεύχθηκε μετά από συντονισμένες ενέργειες της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας αλλά και λόγω των μέτρων που λήφθηκαν, κατά την περσινή περίοδο κυνηγίου, για συνεχή παρακολούθηση της κάρπωσης των τρυγονιών στα πλαίσια των περιορισμών που επιβλήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για διατήρηση του πληθυσμού των τρυγονιών.
Η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας αφού έλαβε υπόψη της όλα τα δεδομένα που είχε ενώπιον της δηλ. το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το τρυγόνι, τα επιστημονικά δεδομένα που υπάρχουν, τις πρόσφατες θέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα όσα εφαρμόσθηκαν κατά την περσινή περίοδο καθώς και παρατηρήσεις λειτουργών της, εισηγήθηκε στον Υπουργό Εσωτερικών τη συνέχιση του κυνηγίου του τρυγονιού σε πιο περιορισμένη περίοδο δηλ. από τις 4/9/2022 μέχρι και τις 18/9/2022, με στόχο τον περιορισμό της θήρευσης των τρυγονιών που έχουν αναπαραχθεί στην Κύπρο.
Υπενθυμίζεται ότι κατά την περσινή περίοδο το κυνήγι των τρυγονιών απαγορεύτηκε σχεδόν σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και επιτράπηκε μόνο στην Κύπρο, την Ελλάδα, την Μάλτα, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, σε κάποιες περιοχές της Ιταλίας και στην Αυστρία στην οποία φέτος δεν θα επιτραπεί το κυνήγι των τρυγονιών.
 
Οι όροι και οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων θα επιτρέπεται το κυνήγι του τρυγονιού στην Κύπρο είναι οι ίδιοι με αυτούς που εφαρμόστηκαν κατά περσινή περίοδο και πιο συγκεκριμένα απαριθμούνται πιο κάτω:
1. Η κάρπωση των τρυγονιών θα επιτρέπεται μόνο κατά την περίοδο από τις 4/9/2022 μέχρι και τις 18/9/2022 εκτός και αν νωρίτερα επιτευχθεί το όριο κάρπωσης που έχει καθορισθεί για την Κυπριακή Δημοκρατία που είναι 15.756 τρυγόνια, αριθμός ο οποίος έχει υπολογιστεί βάσει των όσων απαιτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (50% του μέσου όρου κάρπωσης για τα έτη 2013 – 2018).
2. Η μέγιστη κάρπωση (κότα), για ένα κυνηγό, σε μία κυνηγετική εξόρμηση θα είναι τα τρία (3) τρυγόνια.
3. Ο κυνηγός, για κάθε τρυγόνι που θηρεύει, θα πρέπει να το καταγράφει στην εφαρμογή για έξυπνα κινητά τηλέφωνα (smart phones application) Artemis Cy (Android & IOS) η οποία παρέχεται δωρεάν. Η καταγραφή είναι υποχρεωτική βάσει της σχετικής νομοθεσίας και η παράληψη της καταγραφής τιμωρείται με εξώδικο πρόστιμο €100.
4. Η καταγραφή της κάρπωσης μπορεί να γίνει στο σημείο με ονομασία «Κανονισμός ΠΔΚ» (AHM Regulation) που εμφανίζεται στην αρχική σελίδα της εφαρμογής. Σημειώνεται ότι η θήρευση των τρυγονιών είναι δυνατό να καταγραφεί και όταν η εφαρμογή είναι εκτός δικτύου (offline).
5. Το όριο κάρπωσης τρυγονιών ανά κυνηγό για όλη την περίοδο, που θα επιτρέπεται το κυνήγι των τρυγονιών, θα είναι δώδεκα (12) τρυγόνια.
6. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που τα πιο πάνω δεν είναι δυνατό να γίνουν τότε ο κυνηγός που θήρευσε τρυγόνι, μπορεί να στέλνει γραπτό μήνυμα (sms) που θα αναφέρει τον αριθμό του δελτίου ταυτότητας (ΑΔΤ), τον αριθμό της άδειας κυνηγίου (ΑΑΚ) τον αριθμό των τρυγονιών που θήρευσε (Τ) και αν είναι νεαρά (Ν) ή ενήλικα (Ε).
Παράδειγμα γραπτού μηνύματος
ΑΔΤ 000000 ΑΑΚ 00000 Τ1 Ν ή Ε
Το γραπτό μήνυμα (sms) θα πρέπει να αποστέλλεται στα πιο κάτω τηλέφωνα:
Λευκωσία: 99201081 & 99201231
Λεμεσός: 99201258 & 99201503
Πάφος: 99201946 & 99202286
Λάρνακα / Αμμόχωστος: 99202463 & 99203228
 
Επίσης μετά από σχετική άδεια κατά παρέκκλιση που παραχωρήθηκε από τον Υπουργό Εσωτερικών κατόπιν εισήγησης της Υπηρεσίας μας και εφόσον λήφθηκε η γνώμη της Επιστημονικής Επιτροπής, για θήρευση σε ελεγχόμενη βάση και για περιορισμένη περίοδο, θα επιτρέπεται η θήρευση και του φοινικοπερίστερου (Streptopelia senegalensis – γνωστό στο ευρύ κοινό ως κόκκινο τρυγόνι) για την περίοδο από 21/8/2022 μέχρι και τις 18/9/2022.
Αυτό επιτεύχθηκε μετά από παρατηρήσεις της Υπηρεσίας μας ότι τα τελευταία χρόνια ο πληθυσμός του φοινικοπερίστερου αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο και σε κάποιες περιοχές φαίνεται να επηρεάζει αρνητικά τόσο τους πληθυσμούς του φιλικουτουνιού όσο και του τρυγονιού.
Με δεδομένα τα πιο πάνω, η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας συζήτησε το όλο θέμα με την ΚΟΚ & ΔΑΖ και στη συνέχεια, λειτουργώντας προληπτικά, στις 17/3/2022 απέστειλε επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπου ζητήθηκε να εξεταστεί η δυνατότητα το φοινικοπερίστερο να χαρακτηριστεί ως θηρεύσιμο είδος για την Κύπρο με σκοπό τον έλεγχο του πληθυσμού του φοινικοπερίστερου, προς προστασία των πληθυσμών των άμεσα επηρεαζόμενων ειδών (φιλικουτούνι και τρυγόνι) . Στην απάντησή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέφερε ότι, το είδος δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως θηρεύσιμο είδος βάσει της σχετικής Ευρωπαϊκής Οδηγίας αλλά σημείωσε ότι, εάν συντρέχουν συγκεκριμένοι λόγοι που έχουν σχέση με την προστασία της άγριας πανίδας τότε μπορεί να παραχωρηθεί άδεια κυνηγίου κατά παρέκκλιση.
 
Μετά την πιο πάνω εξέλιξη και μετά από διαβούλευση που έγινε με την ΚΟΚ & ΔΑΖ, η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας έθεσε το όλο ζήτημα στην Επιστημονική Επιτροπή η οποία γνωμοδότησε για την παραχώρηση άδειας κυνηγίου κατά παρέκκλιση από τον Υπουργό Εσωτερικών, για θήρευση σε ελεγχόμενη βάση και για περιορισμένη περίοδο, με σκοπό τον έλεγχο του πληθυσμού του φοινικοπερίστερου προς προστασία και διατήρηση των πληθυσμών του φιλικουτουνιού και του τρυγονιού.
Λόγω του ότι η θήρευση του φοινικοπερίστερου θα γίνεται κατά παρέκκλιση η καταγραφή της κάρπωσης τους θα είναι υποχρεωτική και θα πρέπει να γίνεται όπως φαίνεται πιο κάτω:
1. Η κάρπωση των φοινικοπερίστρων θα επιτρέπεται μόνο κατά την περίοδο από τις 21/8/2022 μέχρι και τις 18/9/2022 εκτός και αν ενωρίτερα επιτευχθεί το όριο κάρπωσης που έχει καθορισθεί που είναι 15.000 φοινικοπερίστερα.
2. Η μέγιστη κάρπωση (κότα), για ένα κυνηγό, σε μία κυνηγετική εξόρμηση θα είναι τα δέκα (10) φοινικοπερίστερα.
3. Ο κυνηγός, για κάθε φοινικοπερίστερο που θηρεύει, θα πρέπει να το καταγράφει στην εφαρμογή για έξυπνα κινητά τηλέφωνα (smart phones application) Artemis Cy (Android & IOS) η οποία παρέχεται δωρεάν. Η καταγραφή είναι υποχρεωτική βάσει της σχετικής νομοθεσίας και η παράληψη της καταγραφής τιμωρείται με εξώδικο πρόστιμο €100.
4. Το όριο κάρπωσης φοινικοπερίστρων ανά κυνηγό για όλη την περίοδο, που θα επιτρέπεται το κυνήγι των τρυγονιών, θα είναι τριάντα (30) φοινικοπερίστερα.
5. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που τα πιο πάνω δεν είναι δυνατό να γίνουν τότε ο κυνηγός που θήρευσε φοινικοπερίστερο, μπορεί να στέλνει γραπτό μήνυμα (sms) που θα αναφέρει τον αριθμό του δελτίου ταυτότητας (ΑΔΤ), τον αριθμό της άδειας κυνηγίου (ΑΑΚ) τον αριθμό των φοινικοπερίστρων που θήρευσε (Τ) και αν είναι νεαρά (Ν) ή ενήλικα (Ε).
Παράδειγμα γραπτού μηνύματος
ΑΔΤ 000000 ΑΑΚ 00000 Τ1 Ν ή Ε
Το γραπτό μήνυμα (sms) θα πρέπει να αποστέλλεται στα πιο κάτω τηλέφωνα:
Λευκωσία: 99201081 & 99201231
Λεμεσός: 99201258 & 99201503
Πάφος: 99201946 & 99202286
Λάρνακα / Αμμόχωστος: 99202463 & 99203228
 
Τέλος η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας  εύχεται σε όλους τους κυνηγούς καλά και ασφαλή κυνήγια και καλεί όσους θα εξορμήσουν την Κυριακή 21/8/2022, να τηρούν όλους τους γραπτούς και άγραφους νόμους του κυνηγίου και να δείξουν τον απαραίτητο σεβασμό στους συναδέλφους τους και στις ξένες περιουσίες που θα τους φιλοξενήσουν.
Η ανανέωση των αδειών κυνηγίου συνεχίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου και την Κυριακή αναμένεται ότι θα εξορμήσουν πέραν των 19.000 κυνηγών.
Οι κυνηγοί προτρέπονται όπως σε όλες τους τις εξορμήσεις τηρούν τα πιο κάτω με σκοπό να αποφευχθούν δυσάρεστα φαινόμενα:
• Να αποφύγουν την έκθεση στον ήλιο για μεγάλο χρονικό διάστημα.
• Να ντυθούν με ελαφρύ ρουχισμό.
• Να χρησιμοποιούν καπέλο και γυαλιά που να προστατεύουν τα μάτια από την έντονη αντανάκλαση του ηλίου.
• Να πίνουν άφθονα υγρά (νερό και xυμούς φρούτων).
• Να αποφεύγουν την κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών.
• Να σχεδιάσουν από πριν την πορεία και το χώρο που θα κυνηγήσουν και να δώσουν στον εαυτό τους αρκετό χρόνο για να προσεγγίσουν το χώρο που θα κυνηγήσουν ή να επιστρέψουν πίσω στο αυτοκίνητό τους.
• Να αποφεύγουν να κυνηγούν μόνοι και πάντοτε, κάποιο άλλο πρόσωπο, να γνωρίζει το ακριβές σημείο που θα κυνηγήσουν.
• Να σχεδιάζουν από πριν πως θα ενεργήσουν ή με ποιους θα επικοινωνήσουν σε περίπτωση ενός δυσάρεστου περιστατικού.
 
Επισημαίνεται ότι, το άναμμα φωτιάς σε μη καθορισμένους χώρους, απαγορεύεται αφού με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν είναι πολύ επικίνδυνο να προκληθεί πυρκαγιά. Παράλληλα καλούνται οι κυνηγοί, πριν εξορμήσουν να μελετούν καλά τις επιτρεπόμενες περιοχές κυνηγίου και να καταγγέλλουν αμέσως οποιαδήποτε παρανομία διαπιστώσουν στα πιο κάτω κινητά τηλέφωνα της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας ή στην Αστυνομία στο 1414.
Λευκωσία 99445697
Λεμεσός 99445728
Λάρνακα / Αμμόχωστος 99634325
Πάφος 99445679
 

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Instagram
error: Content is protected !!
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο