Η νομιμότητα των Aσυρμάτων – Πομποδεκτών (cb) στο κυνήγι

Γράφει ο Γιώργος Πετράκης – Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο – Κ.Σ. Αιγάλεω.

 
Πολλοί κυνηγοί κατέχουν φορητούς ασυρμάτους στο κυνήγι, προκειμένου να έχουν επικοινωνία μεταξύ τους. Θέτονται δυο ζητήματα σχετικά με τους ασύρματους που απασχολούν τον κυνηγετικό κόσμο και συγκεκριμένα της νομιμότητας της κατοχής τους και της χρήσης τους στο κυνήγι.
 
Οι βασικοί τύποι ασυρμάτων – πομποδεκτών είναι αυτοί των C.B. PMR, LPD και VHF/UHF. Οι πομποδέκτες C.B. εκπέμπουν / ακούνε στην συχνότητα των 27ΜΗz. Παράγονται σε φορητή έκδοση ή έκδοση αυτοκινήτου. Λειτουργούν σε διαμόρφωση A.M. ενώ μερικά πιο εξελιγμένα μοντέλα λειτουργούν και σε διαμόρφωση F.M. Τα χαρακτηριστικά και ο τρόπος λειτουργίας της κάθε διαμόρφωσης δεν είναι απαραίτητο να αναλυθούν, αφού οι αποστάσεις που θέλουμε να καλύψουμε είναι μικρές συγκριτικά με την εμβέλεια του. Η ισχύς εκπομπής είναι τα 4 Watt. Μέχρι πρότινος απαιτούνταν άδεια για τη χρήση του που αποκτάται εύκολα από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών. Από τον Φεβρουάριο 2017 δεν απαιτείται άδεια.

Οι πομποδέκτες LPD εκπέμπουν στην μπάντα των UHF, 433-434mhz και τα PMR επίσης, 446-446.100 σε διαμόρφωση narrow F.M. Παράγονται αποκλειστικά σε φορητή έκδοση. Έχουν μικρό μέγεθος και ευκολία στη χρήση, ενώ δεν απαιτείται εγκατάσταση στο αυτοκίνητο. Η εμβέλεια τους είναι μικρή λόγω του συνδυασμού υψηλής συχνότητας/χαμηλής ισχύος που χρησιμοποιούνε (υπάρχει ανάγκη από οπτική επαφή για να υπάρχει επικοινωνία), γι’αυτό και δεν απαιτείται άδεια για τη χρήση τους. Η ισχύς των LPD είναι 10 mWatt (0.01 Watt) ενώ των PMR είναι 0.5 Watt.

Οι πομποδέκτες VHF/UHF εκπέμπουν στις συχνότητες 144-146 MΗz (οι νόμιμες συχνότητες) και 430-440 MHz (και πάλι, οι νόμιμες συχνότητες) αντίστοιχα και λειτουργούν σε διαμόρφωση F.M. Το μέγεθος τους συνήθως είναι ίδιο με αυτό των C.B. ενώ η ισχύς τους σημαντικά μεγαλύτερη. Για την χρήση τους απαιτείται ραδιοερασιτεχνική άδεια που αποκτάται μετά από εξετάσεις στο Υπουργείο Μεταφορών κι Επικοινωνιών.

Με την υπ’αρ 4253/128/Φ320/2017 – ΦΕΚ 262/Β/3-2-2017 “Κανονισμός λειτουργίας σταθμών ασυρμάτου ζώνης συχνοτήτων πολιτών (CB)“ απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης ρυθμίστηκε η χρήση της ζώνης συχνοτήτων πολιτών, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία αυτής της Υπηρεσίας Ραδιοεπικοινωνιών χωρίς την πρόκληση παρεμβολών από ή προς άλλες Υπηρεσίες Ραδιοεπικοινωνιών, αλλά και η δημιουργία μιας επιπλέον εναλλακτικής λύσης για ασύρματη επικοινωνία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Σκοπός του άνω Κανονισμού ήταν ο καθορισμός των όρων εγκατάστασης και λειτουργίας των σταθμών ασυρμάτου στη ζώνη συχνοτήτων πολιτών (Citizens Band – CB), των κατηγοριών των συσκευών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την άσκηση δραστηριοτήτων σχετικά με τις ραδιοεπικοινωνίες CB. Ο ραδιοεξοπλισμός CB, προορίζεται για χρήση χωρίς την ανάγκη ύπαρξης τεχνικών γνώσεων ή πιστοποίησης σχετικών ικανοτήτων και λειτουργεί σε βάση μη πρόκλησης παρεμβολών και μη προστασίας από παρεμβολές. Η εκπομπή και λήψη λαμβάνει χώρα στην ίδια συχνότητα (single frequency, simplex traffic). Οι χρήσεις σταθμών CB αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση προσωπικών ραδιοεπικοινωνιακών αναγκών και σε καμία περίπτωση δεν σχετίζονται με οικονομικό ή άλλο επαγγελματικό όφελος. Οι υπόψη ραδιοεπικοινωνίες αφορούν επίσης στην παροχή τηλεπικοινωνιακής υποστήριξης σε περιπτώσεις καταστάσεων έκτακτης ανάγκης ή φυσικών καταστροφών.

Οι Δίαυλοι ζώνης ραδιοσυχνοτήτων πολιτών (CB) που είναι πλέον ελεύθεροι δηλ. χωρίς άδεια (χρησιμοποιούμενες συχνότητες για την ραδιοεπικοινωνία των σταθμών CB – περιοχή συχνοτήτων 26,960-27,410 MHz με διάρθρωση 40 διαύλων ραδιοσυχνοτήτων – καθορίζονται από τον εκάστοτε ισχύοντα Εθνικό Κανονισμό Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων.

Από τους διαύλους ορισμένοι προορίζονται για συγκεκριμένες αποκλειστικές χρήσεις, ως εξής:

α) Σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης ο δίαυλος #1 συχνότητας 26,965 χρησιμοποιείται αποκλειστικά από δημόσιες υπηρεσίες ή άλλους φορείς ή χρήστες CB που δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη έκτακτη κατάσταση.

β) Ο δίαυλος #9 συχνότητας 27,065 χρησιμοποιείται από τους χρήστες CB αποκλειστικά και μόνο σε περιπτώσεις ανάγκης (δίαυλος κλήσεων επείγοντος χαρακτήρα), όπως επίσης και από τους σταθερούς σταθμούς των συλλόγων CB για σύντομες ραδιοεπικοινωνίες CB.

γ) Ο δίαυλος #11 συχνότητας 27,085 χρησιμοποιείται από τους χρήστες CB μόνο για ακροάσεις και κλήσεις (δίαυλος ΚΛΗΣΕΩΝ) μέχρις ότου επιτευχθεί η επικοινωνία με τον καλούμενο και αμέσως μετά η επικοινωνία συνεχίζεται σε άλλο κανάλι που ορίζουν οι χειριστές των δύο σταθμών.

δ) Ο δίαυλος #19 συχνότητας 27,185 χρησιμοποιείται σε επικοινωνίες εξυπηρέτησης των οδηγών οχημάτων (οδική βοήθεια, σύντομες ανακοινώσεις οδικής κυκλοφορίας, πληροφορίες για την κατάσταση οδοστρωμάτων κ.λπ.).

ε) Ο δίαυλος #40 συχνότητας 27,405 χρησιμοποιείται, αποκλειστικά για επικοινωνίες εξυπηρέτησης αναγκών πυρασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος.

Επιτρέπεται πλέον η ελεύθερη, άνευ αδείας χρήση (free use) των κινητών, φορητών και σταθερών σταθμών (βάσης) CB (χωρίς την καταβολή παραβόλων ή τελών) που τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

Απαγορεύεται η εγκατάσταση και λειτουργία μη επανδρωμένου σταθμού CB.

Ο «υπεύθυνος λειτουργίας σταθμού CB» ή/και «χρήστης CB» πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει, εφόσον του ζητηθεί από αρμόδιες αρχές, ότι η συσκευή CB είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στον παρόντα κανονισμό.

Η εγκατάσταση και λειτουργία κάθε σταθμού CB σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά άλλες άδειες που προβλέπονται από ισχύουσες διατάξεις, ούτε απαλλάσσουν τον κάτοχο της από υποχρεώσεις του που προκύπτουν από την κείμενη νομοθεσία (ασφάλεια, ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, εξασφάλιση έγκρισης από τον ιδιοκτήτη του χώρου εγκατάστασης της κατασκευής κεραίας σταθμού βάσης και ανάρτηση κοντά στη βάση της κατασκευής κεραίας ευανάγνωστης και ανεξίτηλης πινακίδας με τα στοιχεία του υπευθύνου του σταθμού κλπ ).

Απαγορεύεται η εγκατάσταση κατευθυντικών κεραιών. Κατ’ εξαίρεση οι σύλλογοι CB που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, εφόσον επιθυμούν, μπορούν να εγκαθιστούν κατευθυντική κεραία που θα χρησιμοποιείται μόνο για λήψη, στην έδρα του Συλλόγου, με μέγιστο κέρδος κεραίας 6 (maxdBdgain 6) προς παρακολούθηση του καναλιού έκτακτης ανάγκης.

Απαγορεύεται η λειτουργία πομπών CB σε ραδιοσυχνότητες εκτός των διαύλων (καναλιών) που προβλέπονται για τις ραδιοεπικοινωνίες CB.

> Σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης (θεομηνίες, πλημμύρες, σεισμοί, πυρκαγιές κλπ) οι χρήστες CB δύναται να παράσχουν ραδιοεπικοινωνιακή βοήθεια. Στις περιπτώσεις αυτές επιτρέπεται η επικοινωνία με τις εμπλεκόμενες δημόσιες υπηρεσίες ή φορείς για λόγους ενημέρωσης και συντονισμού. Σε ειδικές περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών δύναται να απαγορεύεται η εγκατάσταση και λειτουργία σταθμών CB σε παραμεθόριες περιοχές ή περιοχές που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα εκτάκτων αναγκών, με απόφαση των αρμοδίων αρχών.

> Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, όπου ιδίως κινδυνεύει ανθρώπινη ζωή, η ιδιωτική ή η Δημόσια περιουσία, οι χειριστές CB επιτρέπεται να επικοινωνήσουν με ραδιοερασιτεχνικούς σταθμούς με όλους τους επιτρεπτούς τρόπους, αποκλειστικά μέσα στο φάσμα των 26.960 -27.410 MHZ.

Ο χρήστης CB ή ο υπεύθυνος λειτουργίας σταθμού CB είναι υποχρεωμένος να δέχεται τον έλεγχο του σταθμού του από τα αρμόδια όργανα και να παρέχει στις αρμόδιες αρχές εάν και εφόσον του ζητηθεί, κάθε τεχνική πληροφορία για τον σταθμό του.

> Σε περιπτώσεις παράβασης του παρόντος Κανονισμού ισχύουν οι ανάλογες προβλεπόμενες κυρώσεις από ισχύουσες διατάξεις [Ραδιοεξοπλισμός, Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα, Κανονισμός Ραδιοεπικοινωνιών της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU)], ιδίως στις περιπτώσεις παρενόχλησης των αερομεταφορών και των ραδιοεπικοινωνιών.

Για παραβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος ισχύουν και οι διατάξεις των ν.2801/2000 και ν.4070/2012 όπως εκάστοτε ισχύουν.

Τέλος η χρήση των φορητών ασυρμάτων απαγορεύεται για το συντονισμό του κυνηγίου, δηλαδή για τον εντοπισμό του θηράματος και τον συντονισμό των κυνηγών μεταξύ τους με σκοπό τη θήρευση.

Επιτρέπεται για κάθε άλλη περίπτωση και ιδίως για λόγους επικοινωνίας σε δύσβατα μέρη κι όπου δεν υπάρχει τηλεφωνικό σήμα, για λόγους προστασίας.

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Instagram
error: Content is protected !!
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο